Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven  hoe ECHT! Connecting Professionals (ECHT! ICT BV) (hierna: “ECHT!”) omgaat met uw persoonsgegevens. Door ECHT! worden persoonsgegevens verwerkt in ons systeem OTYS. ECHT! en OTYS vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. ECHT! is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerking van je gegevens
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van ECHT! laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan.
Als u interesse in ons toont als professional of klant wilt worden bij ECHT!, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als professional of klant mogen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als u klant bij ons bent of wilt worden of zich wilt aansluiten als professional, willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor een ronde tafel, kennissessie of anderszins of als u een vraag stelt over een van onze diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een ronde tafel, bijeenkomst of kennissessie of diensten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties en onze professionals. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van web statistieken verzamelt OTYS anonieme gegevens over het gebruik van onze websites wordpress-366937-1144431.cloudwaysapps.com en www.echtict.nl  . Door analyse van de verzamelde gegevens kunnen de websites worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. ECHT! en OTYS maken gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. ECHT! gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. ECHT! verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden door ECHT! / OTYS verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of ECHT! / OTYS hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.